Adatvédelmi irányelvek

I. Az Adatkezelő és képviselőjének kiléte és elérhetőségei:

Hétszínvilág Egyesület
Adatkezelő neve: Fehérné Domonkos Ildikó
Telephely: 1095. Budapest, Mester u. 1. Fszt 1/a)
Cégjegyzékszám: 00-18-101649
Adószám: 18101649-1-42
E-mail: info@hetszinvilag.hu

(a továbbiakban: „Adatkezelő”) az alábbi tájékoztatást nyújtja azon személyek személyes adatainak kezeléséről, akik programjai, szolgáltatásai iránt érdeklődnek.

Jelen tájékoztatás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (a továbbiakban: Infotv.) és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 (EU) rendeleten (a továbbiakban: Rendelet) alapul. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH).

Mielőtt hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatást!

II. A személyes adatok kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja

Az alábbi célokból végzek adatkezelést:
- Szakmai képzések, programok tartása és szervezése
- Mentál-egészségügyi ellátás (egészségügyi szolgáltatásként klinikai szakpszichológia, pszichoterápia, konzultáció) nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait terápiás esetvezetés; számlázás, mint jogi kötelezettség teljesítése, valamint ügyfélkapcsolat fenntartása céljából végzem;
- A pszichológiai konzultáció során keletkezett jegyzetek és számlák 1. tárolása saját információs rendszerben és zárható szekrényben történik, 2. feldolgozása a szakmai titoktartás kötelezettsége alá esik.

Adatkezelés jogalapja:
GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges
GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 13. § (1)-(2) bekezdései, a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban Fkr.) 21. §-a, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 53. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama:

A tréningekre jelentkezéskor megadott adatokat az adatkezelő elektronikus formában, jelszóval védve tárolja a számítógépén. A pszichológiai konzultáció és terápiás ülések során készült jegyzeteket papír formában, zárható szekrényben tároljuk.

Az Adatkezelő a számlák kiállítását a Számlázz.hu nevű online számlázási rendszeren keresztül végzi (Cégnév: KBOSS.hu Kft. E-mail: info(kukac)szamlazz(pont)hu). A kiállított számlák a KBOSS.hu zárt számlázási rendszerében tárolódnak, ennek kezelése esetében az Octonull Kft. adatkezelési tájékoztatója az irányadó (https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/).

A számlákat valamint számlakiállítás alapjául szolgáló dokumentumokat a jogi kötelezettség miatt 8 évig megőrizzük, illetve továbbítjuk a könyvelő számára (Birényi Zsolt, birenyi.zsolt@gmail.com; vagy Gergelyné Bazsó Mónika gbkonyv@gbkonyv.hu).

III. Az érintett személyes adatok kategóriái

Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli a jelen tájékoztatásban foglaltak szerint:
- Érdeklődéskor megadott név, email cím, telefonszám
- Online jelentkezési lap képzésekre (mely tartalmazza a végzettségre, munka és képzési tapasztalatra vonatkozó információkat is)

IV. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő nagyobb képzési vagy szakmai események, programok szervezésének lebonyolításához alkalmazhat kisegítő személyzetet, adminisztrációs feladatkörre, alkalmi megbízással.

V. Az érintettek jogai

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti az érintett adathordozhatósághoz való jog.
Az Adatkezelő a jelen tájékoztató szerinti információkat, valamint az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) 10.000,-Ft/kérelem/érintett összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.
Kérjük, vegye figyelembe, amennyiben a személyes adatai törlését kezdeményezi, az Adatkezelő a kért személyes adatokat haladéktalanul törli, így előfordulhat, hogy az adatkezelés célja meghiúsulhat, mert adatkezelő az adatok hiányában nem tudja a szükséges lépéseket megtenni, a megfelelő ellátást vagy szolgáltatást nyújtani, és a célt teljesíteni.

VI. Panasz

Amennyiben az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a jogszabályokat, az érintett bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu) is fordulhat.

VII. A személyes adatok forrása

A személyes adatok a programok és szolgáltatások iránt érdeklődők emailjeiből; a szolgáltatást igénybe vevő által kitöltött adatlapon keresztül valamint a pszichológiai konzultációk vagy szupervíziók során kerültek megadásra az Adatkezelő részére.

Alkalmazandó: 2020. szeptember 7-től, rendszeresen követve az illetékes Hatóság rendelkezéseit.